Wymagane dokumenty i wzór podania


Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest:

♦  ukończenie szkoły podstawowej

♦  spełnienie wymogów zdrowotnych, umożliwiających podjęcie nauki zawodu

♦ w zależności od liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły, z kandydatami może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna

♦ rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, która podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji oraz ustala i ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły


WYMAGANE DOKUMENTY:

♦  podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie)

♦ kwestionariusz osobowy

♦  zdjęcie legitymacyjne

♦  kserokopia umowy o pracę w celu nauki zawodu

♦  świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu kandydata (kserokopia)

♦  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

♦  zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty


PODANIE – do pobrania

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY – do pobrania