Prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki ucznia (zgodnie Statutem szkoły)
§ 24
1. Podmiotem działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły jest uczeń.
2. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, oraz do ochrony i poszanowania jego godności;
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym;
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu;
6) sprawiedliwiej, obiektywnej i jawnej oceny;
7) pomocy w przypadku trudności w nauce;
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego;
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, podczas zajęć pozalekcyjnych;
10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
11) korzystania z pomocy organizowanej przez szkołę w ramach możliwości finansowych szkoły.
3. Uczeń ma obowiązek:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie;
2) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych wyłącznie na podstawie zwolnień lekarskich;
3) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju;
4) korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły zasadniczej, zgodnie z regulaminem;
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych osób w szkole oraz pozostałych uczniów;
6) przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły;
7) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły;
8) przestrzegania zasady kultury współżycia w odniesieniu do koleżanek i kolegów, nauczycieli i innych osób;
9) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój osobisty;
10) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
§ 25
1. Uczeń osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, szczególnie uzdolniony w różnych dziedzinach wiedzy lub wyróżniający się szczególnym zaangażowaniem w życie szkoły może uzyskać:
1) pochwałę wychowawcy klasy;
2) pochwałę dyrektora szkoły;
3) dyplomy i nagrody rzeczowe;
4) listy pochwalne;
5) wpis do „ Złotej księgi”;
6) stypendium za wyniki w nauce. Stypendium może otrzymać uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej, bądź rocznej uzyskał: średnią ocen minimum 4,4 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
7) nagrodę za 100% frekwencję w szkole, w tym na turnusach zawodowych w okresie całego roku szkolnego;
8) nagrodę za wyniki w nauce osiągnięte w 3 letnim cyklu nauczania, może otrzymać uczeń, który uzyskał średnią ocen minimum 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
2. Stypendia i nagrody wnioskowane przez dyrektora szkoły są zatwierdzane przez Prezesa Izby w miarę posiadanych środków finansowych.
§ 26
1. Uczeń, który nie realizuje obowiązków wynikających ze statutu szkoły lub realizuje je w sposób niewłaściwy może zostać ukarany:
1) upomnieniem ustnym przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły;
2) naganą udzieloną na piśmie przez dyrektora szkoły;
3) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole;
4) skreśleniem z listy uczniów.
2. Od decyzji zastosowania kar, o których mowa w ust. 1 przysługuje uczniowi 7 dniowy termin na wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się w pierwszej kolejności do osoby udzielającej kary, a następnie, jeśli ta podtrzymuje decyzję o ukaraniu, odpowiednio do dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej. Decyzje podjęte na skutek powtórnego odwołania są ostateczne.
4. Uczeń może zostać ukarany skreśleniem z listy uczniów, jeśli:
1) opuścił w semestrze ponad 50 % godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia;
2) narusza zasady zachowania trzeźwości i używania używek (alkohol, tytoń, środki odurzające) w szkole lub poza nią;
3) dopuszcza się przestępstw przeciwko przepisom o wychowaniu w trzeźwości oraz o przeciwdziałaniu narkomanii (np. sprzedaż lub podawanie do użycia środków odurzających, alkoholu itp.);
4) dopuszcza się przemocy wobec kolegów (agresja fizyczna lub psychiczna);
5) dopuszcza się wykroczeń i przestępstw przeciwko mieniu (niszczenie mienia szkoły, wymuszanie pieniędzy i rzeczy materialnych od kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, kradzieże itp.),
6) dopuszcza się wykroczeń i przestępstw przeciwko dokumentom (fałszowanie dokumentów, podrabianie lub przerabianie dokumentacji szkolnej, posługiwanie się fałszywymi dokumentami itp.),
7) nagannie zachowuje się na imprezach szkolnych (dyskoteki, wycieczki, rajdy, zawody sportowe itp),
8) rozwiązano z nim umowę o pracę w celu nauki zawodu na podstawie § 52 Kodeksu Pracy;
9) rozwiązano z nim naukę zawodu w inny sposób jak wymieniony w pkt 8 i nie zawarł kolejnej umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w terminie jednego miesiąca.
5. Skreślenie z listy ucznia odbywa się z zachowaniem następującej procedury:
1) sporządza się notatkę o zaistniałym zdarzeniu w obecności wychowawcy i świadków;
2) wychowawca, o ile zachowanie ucznia wypełnia znamiona, o których mowa w ust.4 zgłasza zaistniały fakt dyrektorowi szkoły;
3) dyrektor zwołuje zebranie rady pedagogicznej, w czasie którego wysłuchuje informacji o zaistniałym zdarzeniu, przedstawia opinię o uczniu, analizuje, czy wykorzystano wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia. Sprawdza czy uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi, czy prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, czy udzielono mu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, a następnie podejmuje stosowną uchwałę;
4) dyrektor na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego wydaje decyzję o skreśleniu ucznia.
6. Decyzja o skreśleniu z listy uczniów winna zawierać:
1) oznaczenie organu wydającego decyzję;
2) datę wydania;
3) oznaczenie strony lub stron;
4) podanie podstawy prawnej;
5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, wskazanie organu odwoławczego;
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji.
7. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno zawierać, za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, wskazanie faktów, które dyrektor uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, przyczyn z powodu, których odmówił wiarygodności i mocy dowodowej.
8. Decyzja wymaga formy pisemnej.
9. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji rady pedagogicznej do dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
10. Jeżeli uczeń wniesie odwołanie, wstrzymuje to wykonanie decyzji.
11. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni od wniesienia odwołania może podtrzymać decyzje rady pedagogicznej lub też przychylić się do odwołania i zmienić decyzję o ukaraniu ucznia.
12. Decyzja wydana przez dyrektora szkoły jest ostateczna.
§ 27
1. W sprawach spornych między uczniami i nauczycielami uczącymi poszczególnych przedmiotów mediatorem jest wychowawca klasy.
2. W przypadku nierozstrzygniętego sporu zbiorowego lub indywidualnego na terenie klasy uczeń może zwrócić się do dyrektora szkoły.
3. W przypadku konfliktu między rodzicami a nauczycielami mediatorem jest dyrektor szkoły.
4. W sprawach spornych pomiędzy nauczycielami a dyrektorem szkoły mediatorem jest osoba prowadząca