Stypendia

Uczeń osiągający bardzo dobre wyniki w nauce, szczególnie uzdolniony w różnych dziedzinach wiedzy lub wyróżniający się szczególnym zaangażowaniem w życie szkoły może uzyskać:

a) stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który w wyniku klasyfikacji semestralnej, bądź rocznej uzyskał: średnią ocen minimum 4,4 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

b) nagrodę za 100% frekwencję w szkole, w tym na turnusach zawodowych w okresie całego roku szkolnego;

c) nagrodę za wyniki w nauce osiągnięte w 3 letnim cyklu nauczania, może otrzymać uczeń, który uzyskał średnią ocen minimum 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.