Oferta edukacyjna


O przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia w Krynicy-Zdroju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej, którzy spełniają wymogi zdrowotne umożliwiające naukę w wybranym zawodzie.

Uczniowie w trakcie 3-letniego okresu nauki są zatrudniani jako młodociani pracownicy i otrzymują wynagrodzenie za pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres nauki wlicza się do stażu pracy i jest zakończony egzaminem czeladniczym. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców.

Jesteśmy szkołą o uprawnieniach szkoły publicznej, nie pobieramy czesnego, a nauka u nas jest bezpłatna.

Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach dopołudniowych – klasa I trzy dni, klasa II i III dwa dni w tygodniu, w profesjonalnie wyposażonych klasopracowniach. Przyznajemy dwa razy w roku stypendia za wysokie wyniki w nauce i za 100% frekwencję. Opłacamy miesięczne turnusy zawodowe i zwracamy koszty związane z dojazdem.


KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

- pracownik obsługi hotelowej – nowość!
- kelner – nowość!
- piekarz – nowość!
- ślusarz – nowość!
- blacharz samochodowy - nowość!
- sprzedawca
- kucharz
- cukiernik
- fryzjer
- murarz-tynkarz
- betoniarz- zbrojarz
- monter sieci i instalacji sanitarnych
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- elektryk
- stolarz
- cieśla