Rekrutacja

1. Rekrutację do szkoły przeprowadza się w terminach ustalonych przez osobę prowadzącą szkołę.
2. Warunkiem przyjęcia ucznia do szkoły jest:
 • ukończenie gimnazjum lub  szkoły podstawowej
 • spełnienie wymogów zdrowotnych umożliwiających podjęcie nauki;
 • w zależności od liczby kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły,
  z kandydatami może być przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
3. Rekrutację przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, która podaje do wiadomości kandydatom informacje o warunkach rekrutacji oraz ustala i ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły
Wymagane dokumenty:
 • podanie (druk do pobrania w sekretariacie szkoły i na stronie)
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • kserokopia umowy o pracę w celu nauki zawodu
 • świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża zdrowiu kandydata (kserokopia)
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty

WZÓR PODANIA (do pobrania)

Podanie (po gimnazjum)

Podanie (po szkole podstawowej)