Harmonogram rekrutacji


Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023

 

od 16 maja do 20 czerwca 2022 r.złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami;

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r.  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I o  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

19 lipca 2022 r.  do godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

do 25 lipca 2022 r. przedłożenie orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

Uwaga! W przypadku braku możliwości przedłożenia w szkole w terminie do 25 lipca 2022 r. zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami oraz orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, rodzic  kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj. do 22 lipca 2022 r.

26 lipca 2022 r. do godz. 12.00  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

do 23 września  2022 r.należy dostarczyć podpisaną przez pracodawcę umowę o pracę wraz z obowiązującymi załącznikami.

niezłożenie w terminie do 23 września 2022 r. wymaganych zaświadczeń lekarskich oraz umowy o pracę jest równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole.