Harmonogram rekrutacji


Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022:

♦od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. będzie można składać wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami;

♦ od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty;

♦ 22 lipca 2021 r. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

♦ 2 sierpnia 2021 r. ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

♦ od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

♦  w przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic kandydata  informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie  składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

♦ w terminie do 24 września 2021 r. należy dostarczyć podpisaną przez pracodawcę umowę o pracę wraz z obowiązującymi załącznikami.

♦ nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lekarskiego oraz umowy o pracę będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole.