Harmonogram rekrutacji

          


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 do klasy I w roku szkolnym 2023/2024

 
Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 5/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2023 r. – terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024
 - od 15 maja do 19 czerwca 2023 r. - złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I branżowej szkoły I stopnia;
 – od 15 maja do 21 lipca 2023 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi;
 – od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;
 – 19 lipca 2023 r. godz. 11.00. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
 – od 19 lipca do 26 lipca 2023 r. - potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I branżowej szkoły I stopnia, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:
oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami – dotyczy zawodu mechanik pojazdów samochodowych.
 – 27 lipca 2023 r.  11.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.