Dyrekcja

mgr Agata Król-Mirek

Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia w Krynicy-Zdroju

Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu

 • kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno–wychowawczą i opiekuńczą szkoły
 • sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców
 • przewodniczy Radzie Pedagogicznej
 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący
 • zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami
 • przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły
 • dysponuje środkami finansowymi
 • opracowuje arkusz organizacyjny
 • dba o powierzone mienie
 • wydaje polecenia służbowe
 • dokonuje oceny pracy nauczycieli
 • współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim
 • rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami
 • przestrzega postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów
 • podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami
 • prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami
 • realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”