System oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania zgodnie ze Statutem szkoły

§ 36

1. Ocenianie bieżące polega na ustaleniu cząstkowej oceny w skali od 1 do 6.
2. 1) W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie tzw. ocen połówkowych, czyli plus (+), minus (-) w przypadku stopni bardzo dobrych, dobrych, dostatecznych.
2) Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

OZNACZENIE  CYFROWE SKRÓT  LITEROWY
6 cel
5 bdb
+5 + bdb
- 5 - bdb
4 db
+4 +db
-4 -db
3 dst
+3 +dst
-3 - dst
2 dop
1 ndst

2) W dzienniku lekcyjnym ocena bieżąca z zajęć edukacyjnych jest wpisywana oznaczeniem cyfrowym: 6, 5, +5, – 5, 4, +4, -4, 3, +3, -3, 2, 1. Nie wolno stosować innych znaków.

3) Prace pisemne (prace klasowe, kartkówki, sprawdziany, projekty itp.) są oceniane za samodzielność, staranność, jakość i ilość poprawnie wykonanych zadań wg zasady:
skala procentowa:
30 %- niedostateczny
31- 50 %- dopuszczający
51- 70 %- dostateczny
71- 85 %- dobry
86 -100 %- bardzo dobry
100% odpowiedzi na bdb oraz 100 % z zadania dodatkowego- celujący
3. Ocenianie uczniów odbywa się systematycznie, obejmuje różne formy:
1) wypowiedzi ustne;
2) krótkie wypowiedzi pisemne;
3) dłuższe wypowiedzi pisemne mające na celu sprawdzenie wiadomości obejmujących znaczne partie materiału (sprawdziany, testy, prace klasowe, wypracowania itp.);
4) pracę samodzielną ucznia (prace domowe, prace semestralne, referaty, projekty, zadania wykonane na platformie w systemie e- learningu itp.);
5) pracę w grupie;
6) umiejętności i zaangażowanie na przedmiotach artystycznych i wychowaniu fizycznym;
7) aktywność ucznia w trakcie semestru, jego udział w działalności pozalekcyjnej, samodzielne i twórcze rozwijanie swoich wiadomości i uzdolnień, udział w olimpiadach przedmiotowych i konkursach oceniana jest sumarycznie na koniec okresu.
4. Przy ustalaniu oceny na zakończenie okresu i oceny rocznej nauczyciel musi kierować się wagą ocen cząstkowych.
1) Największą wagę mają oceny z odpowiedzi ustnych i ze sprawdzianów pisemnych.
2) Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.
5. W dzienniku lekcyjnym mogą pojawiać się dodatkowo następujące wpisy:
N- nieobecność na pisemnej formie sprawdzania wiedzy;
• (kropka)- aktywność lub braki.
6. W przypadku nieobecności ucznia na pisemnych formach kontroli wiadomości i umiejętności (praca klasowa, sprawdzian, kartkówka, dyktando, test itp.) nauczyciel wpisuje „N”.
1) Uczeń ma obowiązek napisać zaległą pracę w innym terminie- do trzech tygodni od przyjścia do szkoły i wtedy obok „N” nauczyciel wpisuje otrzymaną przez ucznia ocenę.
2) Jeżeli uczeń nie wywiąże się z obowiązku napisania zaległej pracy kontrolnej, otrzymuje ndst wpisane obok „N”.
3) W sytuacjach szczególnych (np. długi pobyt w szpitalu) nauczyciel ustala indywidualnie termin.
7. Aktywność lub braki oznaczane są „kropkami”. Sposób ich zapisu w dzienniku lekcyjnym zależy od nauczyciela (różne kolory czy rubryki). Uzyskane „kropki” nie przechodzą na następny okres.
1) W przypadku, gdy uczeń zgłasza się na lekcji, aktywnie pracuje w grupie, przynosi dodatkowe materiały itp. otrzymuje „kropkę”(10 kropek= bdb);
2) Za brak krótkiego zadania w różnej formie (np. praca pisemna, nieprzeczytanie tekstu kultury, brak poprawy zadania itp.) brak podręcznika, przyborów- uczeń otrzymuje „kropkę” w przeliczeniu 5 kropek= ndst.
8. Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić bieżącą ocenę nie niższą niż celującą, bardzo dobrą lub dobrą.
1) Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej, a proponowaną ocenę dopuszczającą lub dostateczną musi zaakceptować uczeń.
9. Nauczyciel może wyrazić zgodę na poprawę przez ucznia niezadawalającej go oceny (z wyjątkiem prac długoterminowych np. projekt, portfolio itp.) w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (nie dłuższym jednak niż 3 tygodnie od pierwotnego terminu formy kontroli), przy czym nie anuluje się uzyskanej poprzednio oceny.
1) Poprawiając ocenę ndst, wpisuje się ocenę tylko wyższą od ndst.
2) Poprawiając ocenę niezadawalającą (inną niż ndst), wpisuje się każdą ocenę, nawet gorszą od poprzednio uzyskanej.
9. Uczeń ma prawo do poprawy za wykreśleniem jednej na okres niezadawalającej go oceny (z wyjątkiem prac długoterminowych np. projekt, portfolio itp.).
1) Poprawa oceny niezadawalającej musi nastąpić w ciągu 3 tygodni.
2) Pierwotna ocena zostaje przekreślona, a nowo otrzymana jest ostateczna.
10. Odpisywanie (ściąganie) od kolegów, z internetu, ściąg oraz korzystanie z podpowiadania na kontrolnych pracach pisemnych i w trakcie odpowiedzi ustnych- jest zabronione i równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
11. Uczniowie powinni być poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnego sprawdzianu wiadomości, a fakt ten odnotowuje nauczyciel w dzienniku lekcyjnym, pisząc czerwoną literę „S”.
1) Jeżeli sprawdzian nie odbędzie się w zaplanowanym terminie z przyczyn losowych, to zostaje on przeprowadzony na najbliższej lekcji danego przedmiotu bez względu na liczbę wcześniej zapisanych w dzienniku sprawdzianów. Dotyczy to jedynie przedmiotów, które odbywają się tylko raz w tygodniu.
12. W ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian (trwający godzinę lekcyjną i obejmujący większą partię materiału), a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
13. Krótkie formy sprawdzające tzw. „kartkówki”, trwające do 20 min., mogą obejmować materiał z najwyżej 3 jednostek tematycznych. Ich liczba w ciągu dnia i tygodnia jest nieograniczona, a o terminie uczniowie nie muszą być informowani.
14. Sprawdziany pisemne nauczyciel ocenia i zwraca do 14 dni roboczych od terminu napisania, a kartkówki- do 7 dni.
15. Dłuższe prace pisemne np. wypracowania, prace klasowe, prace metodą projektu, prace semestralne itp. nauczyciel ocenia i zwraca w terminie do 21 dni roboczych.
16. Jeśli nauczyciel przekroczy wyżej wymienione terminy oddania prac, nie może wpisać ocen do dziennika bez zgody ucznia.
17. W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela, termin oddania prac liczony jest od daty powrotu nauczyciela do pracy.
18. O ocenie z prac pisemnych uczeń zostaje poinformowany, a prace prze¬chowuje się w szkole do końca roku szkolnego i udostępnia do wglądu rodzicowi (prawnemu opiekunowi) na jego prośbę.

§ 37
1.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
2.Ocenie zachowania podlegać będą następujące elementy:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły;
3) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
4) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; kultura słowa;
5) okazywanie szacunku innym osobom;
6) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

Środroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycje szkoły;
c) dbałość o piękno mowy ojczystej;
d) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
e) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
f) okazywanie szacunku innym osobom;
g) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności;
h) frekwencja i usprawiedliwione lekcje- nieobecności nieusprawiedliwione uczeń odpracowuje na praktyce;
i) aktywność społeczna;
j) poszanowanie mienia szkolnego;
k) estetyczny wygląd;
l) spóźnienia.
3.Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca na podstawie:
1) obserwacji zachowania ucznia, na podstawie, której systematycznie dokonuje analizy zachowania ucznia;
2) opinii nauczycieli uczących w danej klasie;
3) opinii uczniów danej klasy;
4) samooceny ucznia.
4.Wychowawca wpisuje ocenę z zachowania do dziennika nie później niż 3 dni przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną.
5.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych czy promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 39
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) jest inicjatorem prac na rzecz szkoły czy klasy;
b) dba o estetykę wyglądu i otoczenia;
c) dba o kulturę słowa;
d) ma wszystkie lekcje usprawiedliwione w ustalonym terminie;
e) reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach sportowych;
f) dopuszcza się dwa spóźnienia na półrocze;
g) jest zawsze taktowny, uprzejmy i życzliwy dla kolegów i nauczycieli;
h) jest bezinteresowny, chętnie pomaga innym i wykonuje polecenia;
i) reaguje na zło, przeciwstawia się agresji i przemocy;
j) jest uczciwy w życiu społecznym;
k) szanuje godność własną i innych, nie przeżywa, nie ośmiesza kolegów;
l) nie ulega nałogom np. palenie papierosów, picie alkoholu;
m) troszczy się o mienie szkolne i innych;
n) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa;
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) dba o estetykę własnego wyglądu i otoczenia;
b) nie używa wulgarnych słów;
c) reaguje na zło – przeciwstawia się przemocy;
d) jest uprzejmy i życzliwy wobec kolegów i starszych;
e) wykonuje polecenia nauczyciela;
f) dba o bezpieczeństwo własne i innych;
g) troszczy się o mienie szkolne;
h) reprezentuje klasę w konkursach- zdobywa czołowe miejsca;
i) aktywnie włącza się w życie szkoły;
j) nie ulega nałogom (nie pali, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków);
k) jest uczciwy w życiu społecznym;
l) w ciągu semestru opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 8 godzin lekcyjnych.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) dba o estetykę własnego wyglądu i otoczenia;
b) nie używa wulgarnych słów;
c) nie zawsze reaguje na zło i przeciwstawia się przemocy;
d) jest uprzejmy i życzliwy wobec kolegów i starszych;
e) nie lekceważy poleceń nauczyciela;
f) dba o bezpieczeństwo własne i innych;
g) troszczy się o mienie szkolne;
h) bierze udział w imprezach szklonych, klasowych;
i) nie ulega nałogom (nie pali, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków);
j) jest uczciwy w życiu społecznym;
k) w ciągu semestru opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 16 godzin lekcyjnych.

4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) dba o własny wygląd;
b) nie używa wulgarnych słów;
c) nie lekceważy poleceń nauczyciela;
d) jest uprzejmy i życzliwy wobec kolegów i nauczycieli;
e) nie przeciwstawia się przemocy i agresji;
f) czasem popada w konflikt z kolegami;
g) rzadko włącza się w życie klasy i szkoły;
h) troszczy się o mienie szkoły i własne;
i) nie ulega nałogom (nie pali, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków);
j) w ciągu semestru opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 30 godzin lekcyjnych.
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) nie dba o swój wygląd, higienę osobistą i estetykę otoczenia;
b) jest wulgarny, brak mu kultury słowa;
c) lekceważy polecania nauczycieli;
d) jest nieuczciwy, kłamie, przywłaszcza cudzą własność, oszukuje, podrabia podpis rodziców/ opiekunów prawnych;
e) nie włącza się w życie klasy i szkoły;
f) nie troszczy się o mienie szkoły i własne;
g) wszczyna kłótnie i bójki;
h) ulega nałogom np. palenie papierosów;
i) w ciągu semestru opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 50 godzin lekcyjnych.

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) nie spełnia wymogów na powyższe kryteria;
b) nie dba o swój wygląd;,
c) lekceważy polecenia nauczyciel;
d) jest wulgarny, brak mu kultury słowa;
e) nie włącza się w życie klasy i szkoły;
f) jest nieuczciwy, oszukuje, kłamie, kradnie;
g) wchodzi w konflikt z prawem, demonstruje agresję, przemoc wandalizm;
h) ulega nałogom;
i) wagaruje, ma ponad 50% nieusprawiedliwionych obowiązkowych zajęć lekcyjnych.